• Chimneyrock Elementary School

https://goo.gl/maps/KZ7oqyyh1vZqvbR16